میزان عیدی پایان امسال کارگران (عیدی سال 92) شرح دادن میزان عیدی پایان امسال کارگران (عیدی سال 92) http://www.mihankar.com/اخبار-استخدامی/آخرین-اخبار/1171-میزان-عیدی-امسال-کارگران-(عیدی-سال-92).html Sat, 24 Feb 2024 23:32:39 +0330 JComments آرش گفته ها: http://www.mihankar.com/اخبار-استخدامی/آخرین-اخبار/1171-میزان-عیدی-امسال-کارگران-(عیدی-سال-92).html#comment-268 آرش Fri, 21 Feb 2014 18:00:22 +0330 http://www.mihankar.com/اخبار-استخدامی/آخرین-اخبار/1171-میزان-عیدی-امسال-کارگران-(عیدی-سال-92).html#comment-268